All Questions
prev
Předchozí:1.47 Měli bychom se bát očistce?
next
Následující:1.49 Kdy nastane konec světa?

1.48 Setkám se v nebi se svým domácím mazlíčkem?

Nebe, peklo nebo očistec?

Bůh svěřil zvířata do péče člověka (Gn 2,19-20) Gn 2,19-20: Hospodin Bůh utvořil ze země všechnu divokou zvěř a všechny nebeské ptáky a přivedl je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak všechny živé tvory pojmenuje. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeským ptákům a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašla pomoc, která by byla jeho protějškem. . Svatý František je skvělým příkladem toho, jak můžeme milovat zvířata, aniž bychom to přeháněli. Někdy nám mohou být zvířata velmi blízká.

Mezi lidmi a zvířaty jsou velké rozdíly, jako třeba fakt, že zvířata následují svůj instinkt, zatímco lidé mohou racionálně přemýšlet. I Bible se zmiňuje o zvířatech, ale pouze o lidech mluví jako o jedinečných bytostech. Bůh stvořil každého z nás pro společenství s ním. Zvířata nemají nesmrtelnou duši, proto nesměřují k životu mimo tento materiální svět. V nebi budeme zcela šťastní, protože se budeme navždy radovat ze společenství s Bohem. Proto nám tam naši mazlíčci nebudou chybět.

Zvířata nemají nesmrtelnou duši tak jako lidé. Smrt je pro ně konečná.
Moudrost církve

Co sedmé přikázání nařizuje?

 Sedmé přikázání nařizuje respektovat majetek druhých uplatňováním spravedlnosti a lásky, mírnosti a solidarity. Zvláště vyžaduje: dodržovat učiněné sliby a uzavřené smlouvy; napravit spáchanou nespravedlnost a navrátit neprávem nabytý majetek; respektovat neporušenost (integritu) stvoření rozumným a umírněným užíváním nerostných, rostlinných a živočišných zdrojů, které jsou ve světě, se zvláštní pozorností vůči ohroženým druhům. [KKKC 506]

Jak se má člověk chovat ke zvířatům?

Člověk se má ke zvířatům jakožto Božím tvorům chovat laskavě a má se vyhýbat jak přehnané lásce k nim, tak bezohlednému využívání.

Zvířata jsou Božím stvořením a jsou obdařena citem. Proto je hřích týrat je, nechat je trpět a nepotřebně je zabíjet. Přesto člověk nesmí nadřazovat lásku ke zvířatům nad lásku k lidem. [Youcat 437]

V jakém smyslu je člověk jednotou duše a těla?

Lidská osoba je zároveň bytost tělesná i duchová. Duch a hmota tvoří v člověku jedinou přirozenost. Tato jednota je tak hluboká, že díky duchové duši je tělo, které je složené z hmoty, lidským a živým tělem a má podíl na důstojnosti Božího obrazu. [KKKC 69]

Co je to duše?

Duše je tím, co činí z každého jednotlivce skutečného člověka: tedy je to jeho životní princip, jeho nitro. Duše vytváří z pouhého hmotného těla živoucí lidské tělo. Díky své duši se člověk stává bytostí, může říkat „já“ a může předstupovat před Boha jako nezaměnitelný jedinec.

Lidé jsou tělesné a zároveň duchovní bytosti. Lidský duch je více než tělesné funkce a nelze jej vykládat z hlediska hmotné stavby člověka. Rozum nám napovídá, že musí existovat nějaký duchovní princip, který je sice vázaný na tělo, a přece s ním není totožný. Nazýváme ho „duší“. Přestože duši nelze „dokázat“ přírodovědeckými metodami, bez přijetí tohoto duchovního a hmotu přesahujícího principu nelze chápat člověka jakožto duchovní bytost. [Youcat 62]

Odkud vzal člověk duši?

Lidskou duši stvořil přímo Bůh, není tedy „zplozena“ biologickými rodiči.

Duše člověka nemůže být výsledkem evolučního vývoje hmoty ani genetického spojení otce a matky. Tajemství, v němž v každičkém člověku přichází na svět jedinečná duchovní bytost, vyjadřuje církev prohlášením: Bůh dává člověku duši, která neumírá, ani když člověk ve smrti ztrácí své tělo, jež v den vzkříšení opět obdrží. Prohlašuji-li tedy, že mám duši, znamená to, že mě Bůh stvořil nejen jako bytost, ale jako osobu a že mě povolal k životu ve vzájemném vztahu. [Youcat 63]

Co k tomu říkají papežové

Zatímco u ostatních tvorů, kteří nejsou povoláni k věčnosti, znamená smrt jenom konec pozemské existence, vytváří v nás hřích vír, který nás hrozí navždy pohltit, pokud nám Otec, který je v nebesích, nepodá ruku. (Papež Benedikt XVI., homilie na svátek Křtu Páně, 13. ledna 2008)