Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
Vader, Zoon en Heilige Geest

3.9 Bidden tot Vader, Zoon of Geest? Tot Maria en de heiligen?

Vormen van gebed

We kunnen ons gebed altijd richten tot ieder van de drie personen van de Drie-eenheid, die samen een eenheid vormen. Toch hebben ze ook allemaal hun eigen persoonlijkheid. Vaak richten we ons gebed tot God de Vader: zo bidden we mee met het voortdurende gebed van Jezus tot zijn Vader.

We kunnen ook bidden tot Jezus, of tot de Heilige Geest, om wijsheid en inspiratie bijvoorbeeld. Niet alleen op de aarde wordt gebeden; in de hemel bidden de heiligen en engelen continue. Daarom kun je hen vragen voor ons te bidden tot God, die vlak bij hen is in de hemel.

> Lees meer in het boek

Ieder van de 3 personen in God heeft een eigen ‘specialisme’. Je kunt ook bidden tot Maria, heiligen en engelen. Zij bidden met en voor je.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is de oorsprong van het Onze Vader?

Jezus heeft ons dit onvervangbare christelijke gebed, het Onze Vader, op zekere dag geleerd toen een van zijn leerlingen Hem zag bidden en Hem vroeg: “Leer ons bidden” (Lc. 11, 1). De liturgische traditie van de Kerk heeft altijd de tekst van Matteüs gebruikt. (Mt. 6, 9-13) [CCKK 578]

Waarom wordt het "gebed des Heren" genoemd?

Het Onze Vader wordt het "gebed des Heren" of het "gebed van de Heer" genoemd, omdat de Heer Jezus het zelf ons geleert heeft. [CCKK 580]

Waarom zeggen wij: "Onze" Vader?

“Onze” drukt een geheel nieuwe verhouding tot God uit. Wanneer wij tot de Vader bidden, aanbidden en verheerlijken wij Hem met de Zoon en de heilige Geest. Wij zijn in Christus “zijn” volk, en is Hij “onze” God, vanaf nu af en tot in eeuwigheid. Wij zeggen inderdaad “onze Vader”, omdat de Kerk van Jezus Christus de gemeenschap is van een menigte broeders en zusters, die samen “één van hart en één van ziel” zijn (Hand. 4, 32). [CCKK 584]

Wat vraagt de Kerk met de woorden “uw Rijk kome”?

De Kerk smeekt om de uiteindelijke komst van het Rijk van God door de terugkeer van Christus in heerlijkheid. Maar de Kerk bidt ook dat het Rijk van God mag groeien vanaf vandaag, door de heiliging van de mensen in de Geest, en - dankzij hun inzet - door de dienst van de rechtvaardigheid en de vrede volgens de zaligsprekingen. Deze bede is de roep van de Geest en van de Bruid: “Kom, Heer Jezus” (Openb. 22, 20). [CCKK 590]

Waarom de vraag: “uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”?

Het is de wil van onze Vader, “dat alle mensen gered worden” (1 Tim. 2, 4). Daarvoor is Jezus gekomen: om de heilswil van de Vader volmaakt te vervullen. Wij bidden God de Vader onze wil te verenigen met die van zijn Zoon, naar het voorbeeld van de allerheiligste Maagd en van de heiligen. Wij vragen dat zijn welwillend plan zich ten volle mag verwezenlijken op aarde, zoals het dat al is in de hemel. Het is door het gebed, dat wij kunnen “onderscheiden wat God wil” (Rom. 12, 2) en “de volharding om Gods wil te doen” (Hebr. 10, 36) kunnen verkrijgen.  [CCKK 591]

Wat wil zeggen: "Leid ons niet in bekoring"?

Wij vragen aan God, de Vader, ons niet alleen te laten en ten prooi aan de bekoring. Wij bidden de Heilige Geest, dat wij enerzijds weten te onderscheiden tussen beproeving, die in het goede laat groeien en bekoring, die leidt tot de zonde en tot de dood, en anderzijds tussen bekoord worden en instemmen met de bekoring. Deze bede verenigt ons met Jezus, die de bekoring overwonnen heeft door zijn gebed. Zij vraagt met aandrang om de genade van de waakzaamheid en van de volharding in het laatste uur. [CCKK 596]

Zijn we zeker dat onze gebeden aankomen?

Onze gebeden die we in naam van Jezus bidden, gaan daarheen waar ook de gebeden van Jezus gingen: naar het hart van de hemelse Vader.

We kunnen daar net zo zeker van zijn als van ons vertrouwen in Jezus. Jezus heeft namelijk voor ons de weg naar de hemel opnieuw geopend die door de zonde afgesloten was geraakt. Aangezien Jezus de weg naar God is, sluiten christenen hun gebeden af met de toevoeging ‘dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer’. [Youcat 495]

Als de Vader ‘in de hemel’ is – waar is die hemel dan?

De hemel is daar waar God is. Het woord ‘hemel’ is geen aanduiding van een plaats, maar van het er-zijn van God, dat niet aan ruimte en tijd gebonden is.

Wij moeten de hemel niet achter de wolken zoeken. Waar wij ons ook tot God in zijn heerlijkheid en tot de naaste in zijn nood wenden; waar we de vreugde van de liefde ervaren; waar we ons bekeren en met God laten verzoenen, daar gaat de hemel open. ‘Niet daar waar de hemel is, is God, maar daar waar God is, daar is de hemel’ (Gerhard Ebeling). [Youcat 518]

Wat betekent: ‘Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven’?

De barmhartige vergeving – die welke we anderen schenken en die welke we zelf zoeken – is ondeelbaar. Wanneer wij zelf niet barmhartig zijn en elkaar vergeven, zal de barmhartigheid van God ons hart niet bereiken.

Veel mensen moeten een leven lang leren omgaan met het feit dat ze niet kunnen vergeven. De diepe blokkade van de onverzoendheid wordt uiteindelijk alleen opgeheven met de blik op God, die ons aangenomen heeft ‘toen wij nog zondaars waren’ (Rom. 5, 8). Omdat we een barmhartige Vader hebben, zijn vergeving en verzoend leven mogelijk. [Youcat 524]